`
zonnepanelen

Vanaf eind 2020 ISDE-subsidie voor zonnepanelen op scholen, zorginstellingen en mkb met kleinverbruikersaansluiting

Minister Wiebes wil de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE-)regeling in de loop van het vierde kwartaal van 2020 openstellen voor de uitrol van zonnepanelen bij scholen, zorginstellingen en het mkb.

Belangrijke randvoorwaarde is wel dat zij een kleinverbruikersaansluiting hebben en hierdoor niet in aanmerking komen voor de Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++).

Ook kleine windmolens
De Tweede Kamer nam afgelopen december een amendement van het CDA aan om het budget van de ISDE voor warmtepompen en zonneboilers met 100 miljoen euro te verruimen voor de periode 2020-2022. Via het amendement van Mulder moet komend kalenderjaar voor de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) 40 miljoen euro extra worden vrijgemaakt en in 2021 en 2022 30 miljoen euro per jaar.

Minister Wiebes voegt nu de daad bij het woord. ‘Ik bezie de mogelijkheid om een tijdelijke subsidiemogelijkheid voor de plaatsing van zon-pv en kleine windmolens toe te voegen aan de ISDE. Mede gelet op de interactie met andere stimuleringsmechanismen kost de uitwerking hiervan meer tijd dan verwacht.’

8.500 scholen
De stichting Schooldakrevolutie die zich in Nederland inzet voor de uitrol van zonnepanelen op schooldaken is enthousiast over het besluit van Wiebes. Jeffrey van Poppel, directeur Stichting Schooldakrevolutie: ‘In totaal zijn er 8.500 primaire en voortgezet onderwijsscholen. Dit besluit van de minister is een geweldig signaal van de overheid om de verduurzaming bij scholen te versnellen. Nu hebben 1.650 scholen al zonnepanelen en wij verachten dat er minimaal 500 scholen voor eind 2021 ook gaan investeren in pv.’

Read more...

Motie in Tweede Kamer aangenomen om gebouwen met zonnepanelen verzekerbaar te houden

De Tweede Kamer heeft in grote meerderheid een motie van de Partij van de Arbeid (PvdA) aangenomen die de regering verzoekt om gebouwen met zonnepanelen verzekerbaar te maken.

De motie van PvdA-Kamerlid William Moorlag verzoekt de regering stappen te zetten die bevorderen dat de risico’s van zonnepanelen afnemen en belemmeringen weg te nemen om zonnepanelen onder de dekking van verzekeringen te houden en te brengen.

Afgelopen week ontstond opnieuw ophef rond de verzekering van zonnepanelen toen duidelijk werd dat schaatsstadion Thialf geen verzekering kan afsluiten omdat het zonnepanelen op zijn dak heeft. De verzekeringsmaatschappij heeft de brandverzekering van Thialf per eind mei ingetrokken, wat inmiddels al tot Kamervragen van GroenLinks heeft geleid.

De Tweede Kamer heeft nu in grote meerderheid de motie aangenomen die minister Wiebes verzoekt om actie te ondernemen. Bij de stemming in de Tweede Kamer hebben de VVD, CDA, D66, GroenLinks, SP, PvdA, ChristenUnie, 50PLUS, Partij voor de Dieren (PvdD), DENK, SGP, de fractie Krol/Van Kooten-Arissen en de fractie Van Haga zich voorstander getoond van de motie. PVV en Forum voor Democratie (FvD) stemden tegen.

Read more...

Recordproductie van zonnepanelen in zonnigste lente ooit

In de maand mei heeft zonne-energie opnieuw een record gevestigd. Op 28 mei dekte de zon ongeveer een zesde van de totale Nederlandse stroomvraag. Dat blijkt uit de maandcijfers van Energieopwek.nl.

In mei is 20 procent meer duurzame energie geproduceerd dan dezelfde maand vorig jaar. De toename van zonne-energie was het grootst.

Flink meer zonne-uren
De productie werd gestuwd door flink meer zon. Net als in april registreerde het KNMI ook in mei meer zonne-uren. In mei waren dat er 324, tegen 207 gemiddeld. Dat zorgde ook voor het nieuw record op donderdag 28 mei.

Meest zonnigste lente
In de mei maand mei kwam ongeveer 18 petajoule van het totale finale energieverbruik uit hernieuwbare bronnen. Afgelopen maand was daarmee 29,1 procent van alle stroom in Nederland afkomstig uit hernieuwbare bronnen. Zon was met 13 procent de belangrijkste producent van het duurzame deel van de stroom.

De hele lente was goed voor zonne-energie. De lente van 2020 was de zonnigste sinds het begin van de metingen in 1901. De afgelopen lente scheen de zon gemiddeld 805 uur, tegen 517 uur normaal. Daarmee is het record uit 2011 verbroken, meldt het weerinstituut.

Read more...

Lightyear en DSM werken samen aan zonnedaken op auto’s

Lightyear gaat samenwerken met DSM om de zonnedaken van de fabrikant van elektrische auto’s breder in de markt beschikbaar te maken. De bedrijven willen ze ook toepassen op bestelwagens en bussen.

Het partnerschap richt zich specifiek op de integratie van zonnedaken in allerlei verschillende elektrische voertuigen, zodat gebruikers hun voertuig direct met zonne-energie kunnen laden.

Pilots
De bedrijven starten daarbij met pilots voor klanten in de automobielindustrie en het openbaar vervoer.

De huidige wereldwijde markt voor elektrische voertuigen biedt volgens de 2 bedrijven een enorm potentieel voor groei. In 2019 werd de omvang geschat op meer dan 160 miljard Amerikaanse dollar en volgens internationale marktonderzoekers, waaronder Bloomberg, zal de waarde tegen 2027 meer dan 800 miljard Amerikaanse dollar bedragen. Lightyear en DSM willen daarbij helpen om 2 belangrijke hindernissen zien te overwinnen: het beperkte bereik van een elektrisch voertuig en de afhankelijkheid van het stroomnet.

725 kilometer
Lightyear ontwikkelde de technologie oorspronkelijk voor de zonnepanelen van Lightyear One. Bij de lancering in 2021 zal Lightyear One met een actieradius van 725 kilometer gelden als de meest efficiënte zonneauto ter wereld voor lange afstanden. Het zonnedak bestaat uit 5 vierkante meter geïntegreerde zonnecellen die worden beschermd door ultrasterk, dubbel gebogen veiligheidsglas. Die zonnecellen vangen continu zonlicht op, ongeacht of de auto rijdt of stilstaat. Dit betekent dat het zonnedak in een geoptimaliseerd voertuig zoals Lightyear One genoeg energie kan genereren voor gemiddeld 70 tot 90 procent van de afgelegde kilometers op jaarbasis.

De geleidende backsheet van DSM vormt een integraal onderdeel van het zonnedak en maakt het mogelijk om alle aansluitingen van de zonnecellen op de achterkant van het paneel te plaatsen. Zo kan de hele voorkant worden gebruikt om zonlicht op te vangen. Dit verkleint de elektrische verliezen tussen de zonnecellen en de module, waardoor er 3 procent meer vermogen kan worden geleverd.

Read more...

Minister Wiebes: 1 jaar uitstel voor realisatie SDE+-projecten in 2020

Minister Wiebes heeft aan de Tweede Kamer bevestigd dat alle projecten uit de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) die in 2020 opgeleverd moeten worden 1 jaar uitstel krijgen.

Alle projecten met een SDE+-beschikking kennen een realisatietermijn. Dit is de uiterste datum waarop het project moet zijn gerealiseerd.

Buiten de invloedssfeer
De minister van Economische Zaken en Klimaat schrijft dat er verschillende redenen kunnen zijn waarom een project niet tijdig wordt gerealiseerd, zoals de uitbraak van het coronavirus. ‘Momenteel wordt de realisatie van projecten beïnvloed door een aantal vraagstukken die buiten de invloedssfeer van de initiatiefnemers ligt’, schrift Wiebes aan de Tweede Kamer. ‘Zo kan er in verband met de COVID-19-uitbraak sprake zijn van een langere levertijd voor benodigde materialen of een gebrek aan arbeidskracht. Zo hebben projecten in sommige gebieden te maken met een gebrek aan transportcapaciteit op het elektriciteitsnet. Bovenstaande is voor mij voldoende aanleiding om de bestaande mogelijkheid tot ontheffing een meer generiek karakter te geven.’

Wiebes heeft besloten alle projecten met een realisatietermijn in 2020 met vertraging buiten hun invloedssfeer op aanvraag 1 jaar ontheffing te geven. Hiermee wordt ook uitvoering gegeven aan de motie van Tom van der Lee van GroenLinks en Matthijs Sienot van D66. De Tweede Kamer nam afgelopen december diens motie aan om projecten uit de SDE+-regeling zonder netaansluiting of transportcapaciteit ontheffing te geven voor 1 jaar latere realisatie.

Voorwaarde ontheffing
Een belangrijke voorwaarde voor deze ontheffing is dat projecten wel naar verwachting binnen dat extra jaar kunnen worden gerealiseerd. Projecten moeten de ontheffing daarom zelf bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) aanvragen en bij deze aanvraag verklaren dat realisatie binnen de ruimere periode mogelijk is.

Read more...

Afbouw salderen

Minister Wiebes gaat in de wet vastleggen dat zonnepaneeleigenaren vanaf 2023 voor een steeds groter deel van de met hun zonnepanelen opgewekte stroom een vergoeding van 80 procent van hun leveringstarief krijgen.

De minister meldt aan de Tweede Kamer dat zonnepaneeleigenaren vanaf 2023 definitief een gedeelte van de opgewekte zonnestroom nog steeds kunnen salderen en dat zij voor het andere deel een redelijke vergoeding – oftewel een terugleververgoeding – van de energiebedrijven gaan ontvangen.

Afspraak met energieleverancier
Momenteel is de hoogte en de berekening van de redelijke vergoeding niet in wetgeving geregeld en dat wil Wiebes nu wél wettelijk gaan regelen. Hij schrijft hierover in zijn Kamerbrief: ‘In het concept wetsvoorstel ter uitvoering van de afbouw van de salderingsregeling heb ik opgenomen dat bij Algemene Maatregel van Bestuur een minimum kan worden bepaald voor de vergoeding die een energieleverancier aan zijn klant moet betalen voor de ingevoede elektriciteit. Het is mijn voornemen om het wettelijk minimum vast te stellen op 80 procent van het leveringstarief dat de kleinverbruiker heeft afgesproken met zijn/haar energieleverancier, exclusief belastingen. Met deze vorm en hoogte denk ik de consument een herkenbare uitwerking te bieden alsmede een redelijke vergoeding.’

Kleinverbruikersaansluiting
Bij de huidige salderingsregeling mag een zonnepaneeleigenaar met een kleinverbruikersaansluiting alle zelfopgewekte elektriciteit die hij teruglevert aan het energiebedrijf wegstrepen – oftewel salderen – tegen de afgenomen elektriciteit. Op die manier ontvangt de kleinverbruiker voor de ingevoede elektriciteit precies hetzelfde bedrag als voor de afgenomen elektriciteit. Als een kleinverbruiker in een bepaald jaar meer elektriciteit op het net invoedt dan hij afneemt, dan geldt dat de energieleverancier voor dit overschot aan de kleinverbruiker een redelijke vergoeding betaalt.

Read more...

SDE++ eerste ronde open vanaf 29 september

De eerste ronde van de verbrede Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE++) wordt opengesteld van 29 september 9.00 uur tot 22 oktober 17.00 uur. Er is 5 miljard euro subsidie beschikbaar.

Dat meldt minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat aan de Tweede Kamer. Hierbij meldt de minister dat het budget voor toekomstige rondes jaarlijks wordt vastgesteld.

Rangschikking op subsidie per vermeden ton CO2
Naast hernieuwbare energieproductie komen in de nieuwe regeling ook CO₂-reducerende technologieën in aanmerking voor subsidie. De SDE++ werkt net als zijn voorganger als een veiling die gefaseerd wordt opengesteld, waarbij de maximale subsidiebehoefte waarvoor projecten ingediend kunnen worden per fase toeneemt. Deze methode stimuleert aanvragers om projecten voor een zo laag mogelijke subsidie in te dienen.

Plafond voor zonne-energie
In 2020 worden een aantal nieuwe technieken toegevoegd aan de SDE++. Dit geldt voor CO₂-afvang en -opslag (CCS), industriële restwarmte, warmtepompen, elektrische boilers en waterstofproductie door elektrolyse. Voor enkele hernieuwbare energietechnieken wordt een nieuwe categorie toegevoegd. Voor een aantal technieken gelden binnen de SDE++ beperkingen, bijvoorbeeld ten aanzien van het aantal vollasturen dat ze voor subsidie in aanmerking komen. Daarnaast gelden de plafonds zoals die zijn afgesproken in het Klimaatakkoord. Met een plafond wordt een grens gesteld aan de productie van of de uitgaven aan een bepaalde sector of techniek, om te voorkomen dat al het geld naar één sector gaat of de energietransitie afhankelijk wordt van één specifieke techniek. Dit geldt voor CO2-opslag (CCS), zonne- en windenergie op land en de uitgaven aan CO₂-reducerende technieken in de industrie.

Transportindicatie en 4 fases
Net als in de openstellingsronde van de SDE+ in het najaar 2019 en de openstellingsronde in het voorjaar van 2020 zal voor hernieuwbare elektriciteitsprojecten een positieve transportindicatie nodig zijn voor een succesvolle aanvraag voor SDE++.

Onderstaande tabel toont de verschillende fases in de eerste subsidieronde van de SDE++.

Openstellingsronde SDE++ 2020 Fasegrenzen 
29 september, 9.00 uur 70 euro per ton CO2
5 oktober, 17.00 uur 85 euro per ton CO2
12 oktober, 17.00 uur 180 euro per ton CO2
19 oktober, 17.00 uur tot 22 oktober, 17.00 uur 300 euro per ton CO2
Read more...

Nederland installeerde in 2019 ruim 1,7 gigawattpiek zonnepanelen via SDE+

Nederland heeft via de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) afgelopen kalenderjaar 1.702 megawattpiek zonnepanelen geïnstalleerd. Dat blijkt uit cijfers van CertiQ.

Naar nu bekend is geworden, is in de maand november een recordvermogen aan pv-projecten met SDE+-subsidie opgeleverd. In november werden er door CertiQ namelijk 382 pv-projecten met een totaalvermogen van 409,9 megawattpiek geregistreerd.

Grootste zonnepark
Nog nooit registreerde CertiQ in 1 maand tijd een dergelijk hoog nieuw geplaatst pv-vermogen. In deze kalendermaand heeft CertiQ naar alle waarschijnlijkheid onder meer zonnepark Midden-Groningen in zijn statistieken opgenomen dat eind oktober startte met de productie van zonnestroom.

In december werd 156,2 megawattpiek aan nieuw pv-vermogen geregistreerd door CertiQ, verdeeld over 394 SDE+-projecten.

Read more...

Tussenbalans SDE+

Uit de tussenbalans van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland blijkt dat uit de subsidierondes 2014-2019 van de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) nog 10 gigawattpiek aan pv-projecten te plaatsen is.

Wel neemt het aantal projecten dat vervallen is voor diverse subsidierondes snel toe. Voor het kalenderjaar 2017, waar verdeeld over de 2 subsidierondes in totaal bijna 4,3 gigawattpiek aan beschikkingen verleend werd, is inmiddels ruim 667 megawattpiek oftewel 16 procent van het volume vervallen.

Teller CertiQ loopt voor 
Waar certificeringsinstantie CertiQ per 30 september 2019 al 20.028 gerealiseerde pv-projecten telde – goed voor een vermogen van 2.571,9 megawattpiek – telt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) op de peildatum 1 november pas 2.460,97 megawattpiek uit 17.899 gerealiseerde projecten. De cijfers van RVO.nl lopen traditiegetrouw achter op die van CertiQ in verband met de langere verwerkingstijd van de aangeleverde gegevens.

Read more...

Extra subsidieronde voorjaar 2020

Minister Wiebes kondigt aan dat er in het voorjaar van 2020 een extra ronde van de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) wordt opengesteld. Hiertoe wordt budget gebruikt dat in 2019 overblijft.

‘Een aantal projecten die in principe klaar zijn om SDE+ aan te vragen, zullen in de najaarsronde 2019 geen succesvolle aanvraag kunnen doen vanwege het ontbreken van de benodigde vergunning(en) ten gevolge van de PAS-uitspraak en/of een negatieve transportindicatie van de netbeheerder’, schrijft minister Wiebes aan de Tweede Kamer. ‘Door de mogelijkheid te bieden om een nieuwe aanvraag in te dienen, kunnen projecten waarvoor een negatieve transportindicatie is afgegeven op een andere locatie alsnog worden gerealiseerd. Ook projecten waarvoor geen vergunning kon worden afgegeven in verband met PAS-uitspraak kunnen mogelijk alsnog worden gerealiseerd.’

De extra opstellingsronde draagt volgens minister Wiebes niet alleen bij aan het aandeel hernieuwbare energie, maar biedt ook de mogelijkheid om hernieuwbare energieprojecten die vanwege bovenstaande redenen niet zijn gerealiseerd alsnog tot stand te brengen.

De extra openstellingsronde van SDE+ wordt gefinancierd uit het niet-benutte budget van de openstellingsronden in het voorjaar en najaar van 2019 en gaat volgens Wiebes dus niet ten koste van de openstellingsronde van de verbrede SDE++ in 2020. ‘Hiermee zal naar verwachting de komende jaren additionele hernieuwbare opwek en CO₂-reductie kunnen worden gerealiseerd’, aldus de minister.

Hoeveel geld er uit de 2 SDE+-subsidierondes van 2019 overblijft is nog onbekend. De eindstand qua toegekende beschikkingen van de voorjaarsronde is nog altijd niet bekend. Wel is duidelijk dat er ten minste 155 miljoen euro budget over is, omdat er in het voorjaar voor slechts 4.845 miljoen euro subsidie werd aangevraagd terwijl het budget 5 miljard euro was. De najaarsronde is pas deze week opengegaan en kent eveneens een budget van 5 miljard euro.

Read more...