`

Najaarsronde SDE+ 2018: opnieuw 6 miljard euro beschikbaar

Net als de voorjaarsronde van dit jaar komt er in de najaarsronde voor SDE+ subsidie opnieuw 6 miljard euro beschikbaar.

De najaarsronde SDE+ 2018 is open van 2 oktober tot 8 november. De ronde bestaat uit 3 fases van 2 weken. De indieningsperiode van het najaar is langer dan de voorjaarsronde omdat veel projecten te maken hebben met lange vergunningsprocedures volgens minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat. Op deze manier krijgen meer projecten de kans om hun aanvraag tijdig in te dienen.

De basisbedragen voor de najaarsronde SDE+ 2018 zijn voor zonne-energie als volgt:

Zon-pv Basisbedrag (eurocent per kilowattuur) Voorlopig correctiebedrag 2018 (eurocent per kilowattuur)
Zon-pv ≥ 15 kilowattpiek en <1 megawattpiek 10,6 eurocent Netlevering 3,8 eurocent
Niet-netlevering 6,3 eurocent
Zon-pv ≥1 megawattpiek 9,9 eurocent Netlevering 3,8 eurocent
Niet-netlevering 5,5 eurocent

De openstellingsronde is verder als volgt ingedeeld:

SDE+ najaar 2018 Fasegrenzen hernieuwbare elektriciteit en/of warmte eurocent per kilowattuur Fasegrenzen hernieuwbaar gas eurocent per kilowattuur
2 oktober, 9.00 uur 9,0 eurocent 6,4 eurocent
15 oktober, 17.00 uur 11,0 eurocent 7,8 eurocent
29 oktober, 17.00 uur tot 8 november, 17.00 uur 13,0 eurocent 9,2 eurocent

 

Uit het advies van het PBL blijkt volgens Wiebes verder dat de kostprijsdaling voor zon-pv doorzet: ‘Dit resulteert in lagere maximale basisbedragen voor alle zon-pv-categorieën ten opzichte van de voorjaarsronde 2018. Het gaat om dalingen tussen de 4 en 7 procent. Het PBL geeft aan dat het basisbedrag voor systemen kleiner dan 100 kilowattpiek met 10,8 eurocent per kilowattuur hoger is dan voor de categorie tussen 100 kilowattpiek en 1 megawattpiek met 10,6 eurocent per kilowattuur. Het PBL adviseert echter om geen aparte categorie voor zon-pv systemen tussen de 15 kilowattpiek en 100 kilowattpiek op te nemen aangezien het hogere basisbedrag gecompenseerd kan worden door hogere uitgespaarde kosten voor het eigen verbruik van energie. Ik volg dit advies op. Mijn beeld dat systemen ook onder de 250 kilowattpiek nog steeds rendabel zijn wordt bevestigd door het grote aantal indieningen in de voorjaarsronde 2018, waarbij ongeveer de helft van de zon-PV aanvragen een opgesteld vermogen van minder dan 250 kilowattpiek had.’

Read more...

Nog 1,4 miljoen euro subsidie beschikbaar voor sportclubs

Het budget van de Subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS) is voor 2018 nog altijd niet uitgeput: er is nog 1,4 miljoen euro subsidie beschikbaar.

In 2018 kwamen er tot op heden 670 aanvragen voor onder meer zonnepanelen en led-verlichting binnen die goed zijn voor een subsidieclaim van 6,6 miljoen euro. In totaal is er voor dit kalenderjaar 8 miljoen euro subsidie beschikbaar. In de afgelopen 2 maanden is er voor slechts 700.000 euro subsidie aangevraagd.

Dat de pot nog altijd niet uitgeput is, zal mogelijkerwijs samenhangen met het feit dat sportverenigingen in de veronderstelling zijn dat de pot leeg is.

Read more...

Salderingsregeling zonnepanelen wordt vervangen door terugleversubsidie

Minister Wiebes heeft de Tweede Kamer per brief geïnformeerd dat de salderingsregeling voor zonnepanelen vervangen wordt door een terugleversubsidie en de terugverdientijd blijft daarbij rond de 7 jaar.
In 2020 gaat deze verandering plaatsvinden en voor gebruikers van de huidige regeling komt er een soepele overgang.

De terugleversubsidie is een vergoeding voor de stroom die aan het elektriciteitsnet is teruggeleverd. Het zelf gebruiken van de opgewekte stroom blijft aantrekkelijk, want huishoudens en bedrijven betalen hierover ook na 2020 geen energiebelasting en Opslag Duurzame Energie (ODE) over. Zou Wiebes de salderingsregeling niet vervangen, dan zou de terugverdientijd volgens de minister voor zonnepanelen in 2025 gedaald naar 4 jaar zijn gedaald en zou er daarmee overstimulering optreden.

Details van regeling deze zomer bekend
Omdat de terugleversubsidie is bedoeld om opwekkers van duurzame energie optimaal te faciliteren, komt er 1 loket bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) waar huishoudens en bedrijven de terugleversubsidie kunnen aanvragen. Hoe de hoeveelheid teruggeleverde stroom gemeten wordt, en welke rol de slimme meter hierin heeft, wordt nog bekeken. De minister wil het voorstel voor de nieuwe terugleversubsidie deze zomer gereed hebben.

Uitgangspunten terugleversubsidie
In zijn kamerbrief heeft Wiebes in grote lijnen weergegeven hoe hij de terugleversubsidie wil vormgegeven:
• De nieuwe subsidieregeling start in 2020 en zal jaarlijks worden opengesteld voor nieuwe aanvragen zolang de terugverdientijd voor zonnepanelen zonder stimulering nog ruim boven de 7 jaar ligt.
• De subsidieregeling staat open voor burgers en bedrijven met een kleinverbruikersaansluiting die zelf geproduceerde hernieuwbare elektriciteit invoeden op het elektriciteitsnet. De regeling geldt dus ook voor andere hernieuwbare energiebronnen dan zonne-energie, bijvoorbeeld windenergie.
• De terugleversubsidie geldt vanaf 2020 ook voor burgers en bedrijven die al geïnvesteerd hebben in zonnepanelen en nu gebruikmaken van de salderingsregeling. Voor deze groep kan een soepele overgang worden vormgegeven.
• De terugleversubsidie geldt uitsluitend voor de op het elektriciteitsnet ingevoede hernieuwbare elektriciteit en dus niet op het directe eigen verbruik achter de aansluiting. Over de zelf opgewekte hernieuwbare elektriciteit die burgers en bedrijven zelf direct verbruiken of opslaan achter de aansluiting, betalen kleinverbruikers ook na 2020 geen energiebelasting en ODE.
• Bij het vaststellen van de hoogte van de subsidie ga ik uit van een terugverdientijd van gemiddeld circa 7 jaar voor een representatieve referentiecasus en de meest kostenefficiënte zonnepanelen die op de markt verkrijgbaar zijn. Het kabinet stelt de hoogte van de subsidie vast na consultatie met de markt.
• Jaarlijks wordt van tevoren een subsidieplafond vastgesteld en van dekking voorzien binnen de begroting van het ministerie van Economische Zaken & Klimaat. Hierbij wil het kabinet de regeling kosteneffectief inrichten om overstimulering te voorkomen.
• Uitgangspunt voor de uitvoering van de terugleversubsidie is om consumenten optimaal te faciliteren. Dat betekent dat er 1 loket komt bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (hierna: RVO) waar kleinverbruikers een beschikking voor een terugleversubsidie kunnen aanvragen. De uitbetaling van de terugleversubsidie vindt plaats door de energieleveranciers via de energienota om de verrekening zo eenvoudig mogelijk te maken voor consumenten.

Read more...

Utrecht wilt in 2025 op 20 procent van de daken zonnepanelen

Het nieuwe gemeentebestuur van Utrecht, bestaande uit Groenlinks, D66 en ChristenUnie, wilt in 2025 op 20 procent van de daken in Utrecht zonnepanelen hebben liggen.
De wens van het gemeentebestuur is om zo snel mogelijk klimaatneutraal te worden en wil dit realiseren door middel van deze stappen:

– De gemeentelijke energie-inkoop is in 2020 volledig verduurzaamd.
– In 2025 ligt op 20 procent van de Utrechtse daken zonnepanelen.
– In 2030 is het Utrechtse systeem van stadsverwarming verduurzaamd.
– In 2030 zijn minimaal 40.000 bestaande woningen van het gas af.
– Het gemeentelijke vastgoed is in 2040 volledig verduurzaamd.

Over zonne-energie schrijft men verder: ‘Met de Utrechtse woningcorporaties maken we bij de nieuwe Prestatieafspraken ambitieuzere afspraken over het verduurzamen van hun vastgoed. Daarbij hoort het zoveel mogelijk plaatsen van zonnepanelen of het beschikbaar stellen van daken voor collectieve zonnepanelen. We vragen de corporaties om de snelste routekaart naar een energieneutrale voorraad, die ruim voor 2050 is uitgevoerd en waarbij de woonlasten voor de huurders per saldo niet stijgen.’

Read more...

Budget voorjaarsronde SDE+ regeling niet overschreden

De pot van 6 miljard euro voor de SDE+ subsidie is niet volledig opgegaan in de voorjaarsronde. In totaal is er voor 5,3 miljard euro subsidie aangevraagd waarvan aanvragen voor zonnepanelen veruit de meeste waren qua aantallen. Er kwamen maar liefst 4369 zonnepanelen aanvragen binnen wat goed was voor 2,57 gigawattpiek.

Het doel van de Rijksdienst voor Ondernemen Nederland (RVO) is om binnen 13 weken, voor de zomervakantie, alle aanvragers te laten weten of zij subsidie toegekend zullen krijgen voor hun zonnepanelen projecten. Terwijl de aanvragen voor SDE+ op het gebied van zonnepanelen gigantisch was, waren de aanvragen voor andere categorieën beduidend lager. Met name bij windenergie op land was het aantal aanvragen stukken lager. Echter moet er nog wel rekening worden gehouden dat de subsidie aanvraag van een aantal grootschalige windparken nog in de afrondende fase zitten en het indienen van de aanvraag in de volgende SDE+ rondes pas gerealiseerd gaat worden. Voor andere technologieën geldt dat als gevolg van de forse budgetten van de afgelopen jaren dusdanig veel beschikte projecten in (voorbereiding tot) aanbouw zijn dat het potentieel aan nieuwe projecten terug is gelopen.

Read more...

Nederland in top 10 van hernieuwbare energie-index RECAI

Nederland is van plek 15 naar 9 gegaan in de hernieuwbare energie-index RECAI (Renewable energy country attractiveness index ) van accountantsbureau Ernst & Young. De top 3 van die lijst wordt aangevoerd door China, met daarachter Amerika en Duitsland. India stond vorig jaar nog op de 2e plaats maar is nu gezakt naar plaats 4 vanwege het té ambitieuze zonne-energiedoel wat niet langer meer in verhouding staat met de importheffingen van 70 procent op buitenlandse zonnepanelen die het land aan het invoeren is.

De stijging van Nederland heeft volgens de onderzoekers te maken met de groeiende zonnepanelen markt en subsidieloze windparken op zee. Bovendien speelt het streven van de Nederlands overheid om het EU-doel van 14 procent hernieuwbare energie in 2020 te halen ook een rol.

Read more...

Eerste kwartaal 2018 goed voor zonnepanelen

De eerste drie maanden van 2018 waren door de vele zonuren in februari goed voor zonnepanelen volgens Essent. De opbrengst van het eerste kwartaal van dit jaar lag ruim twintig procent hoger dan het gemiddelde.

Februari telde 159 zonuren wat zorgde voor de hoogste opbrengst in jaren. In januari lag dit gemiddelde iets lager en in maart was het zoals verwacht. Dat het eerste kwartaal van 2018 een zonnig kwartaal was, wordt bevestigd door het aantal zonuren in De Bilt. Deze bedroegen in februari bijna het dubbele van het langjarig gemiddelde. ‘Ook de globale instraling, een nog betere indicator voor de uiteindelijke opbrengst van een paneel, lag bijna 50 procent hoger dan het langjarig gemiddelde van deze maand’, aldus Essent.

Read more...

Verbreding en zelfvoorziening snelweg A6 een jaar eerder van start

Vorig jaar werd het startschot al gegeven om de A6 over een lengte van ruim 13 kilometer te verbreden naar 4 rijstroken en voorziet de snelweg door middel van zonnepanelen in zijn eigen energiebehoefte. Om de nieuwe snelweg energieneutraal te maken had de rijksoverheid de aannemers gevraagd om na te denken over een zonnepanelenveld in knooppunt Almere.

Nu is bekend geworden dat de verbreding van de A6 tussen Almere Havendreef en Almere Buiten-Oost een jaar eerder wordt opgeleverd. Tegen het einde van 2018 kunnen weggebruikers over de nieuwe A6 richting Lelystad rijden. De reden voor deze versnelling komt door een combinatie van goed voorbereidend werk, een efficiëntere werkwijze en de goede samenwerking tussen Rijkswaterstaat, de aannemers, de gemeente Almere en provincie Flevoland. De verbreding richting Lelystad is fase 1, fase 2 wordt in de zomer van 2019 opgeleverd wat de verbreding in de richting van Amsterdam betekent.

Read more...

Zonne-energie kan mooier

De zonne-energie markt is wereldwijd enorm gegroeid en volgens hoogleraar Wim Sinke van de Universiteit van Amsterdam is het nu tijd om te gaan kijken naar andere aspecten van het opwekken van zonne-energie.

“Hoe kunnen we zonne-energie op grote schaal inzetten in een dichtbevolkt land als Nederland, zonder dat mensen dat onprettig vinden”, vraagt hij zich af.

Zonnepanelen op een dak worden altijd zo netjes mogelijk gemonteerd, maar het zorgt toch vaak voor een wat minder mooi uitzicht op je dak. Inmiddels zijn er genoeg producten op de markt beschikbaar waarmee je zonne-energie kunt opwekken zonder dat het opvalt zoals de standaard zonnepanelen op je dak. Een kantoor in Amsterdam heeft zonnepanelen geïntegreerd in de gevel en waarbij de ramen zijn voorzien van een transparante coating. Hierdoor buigt het zonlicht af naar de zijkanten van het raam waar de zonnecellen zitten.

Andere opties zijn speciale dakpannen met ingebouwde zonnecellen en er wordt ook een verf ontwikkeld met minuscule zonnecellen die je op een muur in de zon kan smeren om zo meer energie op te wekken. Echter zijn deze oplossingen vergeleken met normale zonnepanelen vrij prijzig.

Read more...

Saudi-Arabië krijgt grootste zonnepanelenproject ter wereld

Het project van ongeveer 200 miljard dollar zal mede gefinancierd worden door het Japanse technologieconcern Softbank. In 2030 zal de capaciteit van dit project uitkomen op 200 gigawatt, wat goed is voor het jaarlijkse energieverbruik van tientallen miljoenen huishoudens. Ook zou de bouw van het zonnepark moeten zorgen voor honderdduizend banen en de energieopwekking door middel van olie drastisch moeten reduceren in Saudi-Arabië.

Softbank-topman Masayoshi Son en de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman hebben deze deal ondertekend tijdens hun bezoek in New York, waar ze met de internationale top van het bedrijfsleven praten over de talloze investeringen in Saudi-Arabië.

Read more...